فلور ایران: تیره سس (Cuscutaceae‎)

فلور ایران: تیره سس (Cuscutaceae‎)


شماره راهنما: ج.126 8ف/ QK 371
 
عنوان: فلور ایران: تیره سس (Cuscutaceae‎
 
پدیدآور(ان): جعفری، عفت، ‎۱۳۵۳ -
                   اسدی، مصطفی، ویراستار
                   رمک معصومی، علی‌اصغر، ‎۱۳۲۷ -، ویراستار 
 
ناشر: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 
 
سال نشر: 1396