فلور ایران: تیره نمدار (Tiliaceae‎)

فلور ایران: تیره نمدار (Tiliaceae‎)


شماره راهنما: ج.124 8ف/ QK 371
 
عنوان: فلور ایران: تیره نمدار (Tiliaceae‎)
 
پدیدآور(ان): زارع، حبیب
                   ضعیفی، محمود
                   اسدی، مصطفی
                   رمک معصومی، علی‌اصغر، ‎۱۳۲۷ -، ویراستار 
 
ناشر: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 
 
سال نشر: 1396