فلور ایران: تیره گل جالیز (Orobanchaceae‎)

فلور ایران: تیره گل جالیز (Orobanchaceae‎)


شماره راهنما: ج.86 8ف/ QK 371
 
عنوان: فلور ایران: تیره گل جالیز (Orobanchaceae‎
 
پدیدآور(ان): سعیدی مهروز، شهریار
                  شاهی‌شاوون، ربابه
                  اسدی، مصطفی، ویراستار
                  رمک معصومی، علی‌اصغر، ‎۱۳۲۷ -، ویراستار 
 
ناشر: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 
 
سال نشر: 1396