مطالعه عددی اثر پارامترهای موثر بر نشست سطح زمین ناشی از حفاری تونل‌های دوقلو با استفاده از نرم‌افزار PLAXIS

مطالعه عددی اثر پارامترهای موثر بر نشست سطح زمین ناشی از حفاری تونل‌های دوقلو با استفاده از نرم‌افزار PLAXIS


شماره پایان نامه: 887- ز

پدیدآور(ان): اسفندیاری‌نسب، جهانگیر

عنـوان: مطالعه عددی اثر پارامترهای موثر بر نشست سطح زمین ناشی از حفاری تونل‌های دوقلو با استفاده از نرم‌افزار PLAXIS

دانشنامه: کارشناسی ارشد

رشته: زمین‌شناسی مهندسی

سال تحصیلی: ۱۳۹۸