مطالعه ویژگیهای نوری شیشه‌های آلائیده به یون +Cu

مطالعه ویژگیهای نوری شیشه‌های آلائیده به یون +Cu


 

شماره پایان نامه:  53 - ف

پدیدآور(ان): روحی، امین

عنـوان: مطالعه ویژگیهای نوری شیشه‌های آلائیده به یون +Cu

دانشنامه: کارشناسی ارشد

رشته: فیزیک اتمی و مولکولی

سال تحصیلی: ۱۳۹۸