مطالعه کروموزومی بر روی گونه‌های انتخابی از گون‌های خاردار

مطالعه کروموزومی بر روی گونه‌های انتخابی از گون‌های خاردار


شماره پایان نامه: 1546-ب
 
 پدیدآور(ان): مشکی‌زاده، نرگس 
 
عنـوان: مطالعه کروموزومی بر روی گونه‌های انتخابی از گون‌های خاردار 
 
دانشنامه: کارشناسی ارشد 
 
رشته: سیستماتیک گیاهی و اکولوژی 
 
سال تحصیلی: ‎۱۳۹۶