مقایسه اثرات ضد هلیکوباکترپیلوری داروهای غیرآنتی بیوتیکی با آموکسی سیلین و تتراسیکلین

مقایسه اثرات ضد هلیکوباکترپیلوری داروهای غیرآنتی بیوتیکی با آموکسی سیلین و تتراسیکلین


شماره پایان نامه: 1569- ب

پدیدآور(ان): آروین، اسدالله

عنـوان: مقایسه اثرات ضد هلیکوباکترپیلوری داروهای غیرآنتی بیوتیکی با آموکسی سیلین و تتراسیکلین

دانشنامه: کارشناسی ارشد

رشته: میکروبیولوژی

سال تحصیلی: ۱۳۹۸