پتروژنز گرانیتوئیدهای تفرش و ارائه الگوی ژئوشیمیایی جهت تفکیک توده‌های بارور از نابارور

پتروژنز گرانیتوئیدهای تفرش و ارائه الگوی ژئوشیمیایی جهت تفکیک توده‌های بارور از نابارور


شماره پایان نامه: 879-ز

 پدیدآور(ان): رئیسی، داود

عنـوان: پتروژنز گرانیتوئیدهای تفرش و ارائه الگوی ژئوشیمیایی جهت تفکیک توده‌های بارور از نابارور

دانشنامه: دکتری

رشته: پترولوژی

سال تحصیلی: ۱۳۹۷