پشه‌های Culicidae‎ در کازرون و ارزشیابی آزمایشگاهی و صحرایی...

پشه‌های Culicidae‎ در کازرون و ارزشیابی آزمایشگاهی و صحرایی...


شماره پایان نامه:  1561 - ب

پدیدآور(ان): وطن‌دوست، سجاد

عنـوان: پشه‌های Culicidae در کازرون و ارزشیابی آزمایشگاهی و صحرایی لاروکش Bacillus thuringiensis روی ناقلین مالاریا

دانشنامه: کارشناسی ارشد

رشته: بیوسیستماتیک جانوری

سال تحصیلی: ۱۳۹۷