ژئوتکنیک زیست‌محیطی

ژئوتکنیک زیست‌محیطی


شماره راهنما: 1397 9ژ 2پ/ TA 705

عنوان: ژئوتکنیک زیست‌محیطی 

پدیدآور(ان): پاک، علی، ‎۱۳۳۷ - 

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

سال نشر: 1397