ژنوم ‎۴: کاملترین مرجع در ژنتیک و زیست مولکولی

ژنوم ‎۴: کاملترین مرجع در ژنتیک و زیست مولکولی


شماره راهنما: 1397 95ژ 4ب/ QH 447

عنوان: ژنوم ‎۴: کاملترین مرجع در ژنتیک و زیست مولکولی 

پدیدآور(ان): براون، ترنس اوستین، ‎۱۹۵۳ -؛ Brown, Terence Austen‎ 

                   فرداصفهانی، پژمان، مترجم

                  اله‌یاری، مژگان، مترجم 

ناشر: خسروی

سال نشر: 1397