کاربرد گرافن اکساید مغناطیسی‌شده در استخراج و پیش‌تغلیظ ترکیبات آلی و معدنی (نیتریت و...) در نمونه‌های حقیقی مختلف

کاربرد گرافن اکساید مغناطیسی‌شده در استخراج و پیش‌تغلیظ ترکیبات آلی و معدنی (نیتریت و...) در نمونه‌های حقیقی مختلف


شماره پایان نامه: 1593-ش
 
 پدیدآور(ان): نایب، ریحانه 
 
عنـوان: کاربرد گرافن اکساید مغناطیسی‌شده در استخراج و پیش‌تغلیظ ترکیبات آلی و معدنی (نیتریت و...) در نمونه‌های حقیقی مختلف 
 
دانشنامه: کارشناسی ارشد 
 
رشته: شیمی تجزیه 
 
سال تحصیلی: ‎۱۳۹۷