بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی و مولکولی گونه‌های مختلف پسته ایران

بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی و مولکولی گونه‌های مختلف پسته ایران


شماره پایان نامه: 1563- ب

پدیدآور(ان): محمدی، بهنام

عنـوان: بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی و مولکولی گونه‌های مختلف پسته ایران در مناطق مختلف جغرافیایی

دانشنامه: دکتری

رشته: فیزیولوژی گیاهی

سال تحصیلی: ۱۳۹۸