زمین‌شناسی ساختاری و تکتونیک

زمین‌شناسی ساختاری و تکتونیک


شماره راهنما: 1397 8ز 5ح/ QE 601 

عنوان: زمین‌شناسی ساختاری و تکتونیک

پدیدآور(ان): حسنی، حسین، ‎۱۳۳۷ -

ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)

سال نشر: 1397