مطالعه اثر سیلیبینین بر روی چرخه سلولی و آپوپتوز در رده سلولی ‎4T1‎ سرطان پستان موشی، به‌صورت بیرون تنی و درون تنی

مطالعه اثر سیلیبینین بر روی چرخه سلولی و آپوپتوز در رده سلولی ‎4T1‎ سرطان پستان موشی، به‌صورت بیرون تنی و درون تنی


شماره پایان نامه:   1545-ب
 
 پدیدآور(ان): زارعی گلام بحری، حمید 
 
عنـوان: مطالعه اثر سیلیبینین بر روی چرخه سلولی و آپوپتوز در رده سلولی ‎4T1‎ سرطان پستان موشی، به‌صورت بیرون تنی و درون تنی 
 
دانشنامه: کارشناسی ارشد 
 
رشته: علوم سلولی و مولکولی 
 
سال تحصیلی: ‎۱۳۹۷