خدمات پژوهشی

در این بخش به موضوعات و مقولاتی که برای پژوهشگران لازم است پرداخته می‌شود. مانند شرح فرآیند پژوهش، معرفی ابزارهای پژوهش و تکیه بر دانش علم‌سنجی به عنوان دانشی که در ارتباط با تجزیه و تحلیل کمّی و کیفی اطلاعات علمی و عوامل مؤثر بر آن است و به اندازه گیری شاخص‌هایی می‌پردازد. توجه به این موارد برای سیاست گذاری علمی و پژوهشی در ابعاد فردی، سازمانی، ملی و بین‌المللی امری اجتناب ناپذیر است.
بخش خدمات پژوهشی سعی دارد به معرفی شاخص‌های علم‌سنجی در تعیین رتبه افراد، مجلات، دانشگاه‌ها و کشورها پرداخته و به مراجعان پژوهشگر کتاب‌خانه خدمات خاص آنها را ارائه دهد.