اعضای هیات علمی

مهدیه جدلیها

مهدیه جدلیها،

استادیار
پردیس علوم / گروه بیوتکنولوژی‌
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما