اعضای هیات علمی

کامران اخباری

کامران اخباری،

دانشیار
  • تهیه کاتالوگ دانشکده شیمی
  • مدیر بخش شیمی معدنی
پردیس علوم / دانشکده شیمی
شیمی معدنی
شماره تماس : 61113734
اتاق : -
صفحه رخ نما