اعضای هیات علمی

change-logo
  • سیدعلی حایری روحانی (بازنشسته)