اعضای هیات علمی

سیده فاطمه رهنمای رهسپار

سیده فاطمه رهنمای رهسپار،

استادیار
  • شورای آموزشی دانشکده شیمی
  • مدیر گروه شیمی- پردیس البرز
  • مدیر بخش شیمی فیزیک
پردیس علوم / دانشکده شیمی
شیمی فیزیک
شماره تماس : 02166415750
اتاق : -
صفحه رخ نما