اعضای هیات علمی

حسن به نژاد

حسن به نژاد،

استاد
  • عضو کمیته علمی جشنواره انتخاب ایده های نواور برتر
پردیس علوم / دانشکده شیمی
شیمی فیزیک | نانو شیمی
شماره تماس : 61113639
صفحه رخ نما