اعضای هیات علمی

حسین آخانی سنجانی

حسین آخانی سنجانی،

استاد
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
علوم گیاهی
شماره تماس : 3638 6111 (021) 98+
اتاق : -
صفحه رخ نما