اعضای هیات علمی

خسرو حسنی

خسرو حسنی،

دانشیار
 • نماینده دانشکده فیزیک در کمیته ایمنی آزمایشگاههای پردیس علوم
 • نایب رئیس کمیته فنی استاندارد ISIIR/TC24 (اندازه گیری ذرات و غربالگری)
 • نایب رئیس شاخه فیزیک نور، اتمی و مولکولی انجمن فیزیک ایران
 • مسئول فیزیک بهداشت کل دانشگاه تهران
پردیس علوم / دانشکده فیزیک
فیزیک اتمی و مولکولی
شماره تماس : 02161118630
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
 • 146 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

پروفایل

 • عضویت در کارگروه فیزیک دانشگاه علمی کاربردی غرب تهران در فراخوان جذب 1399←1399
 • مسئول برگزاری آزمون کتبی دکتری سال 98 1398←1398
 • مسئول فیزیک بهداشت کل دانشگاه تهران 1397←…
 • معاون آموزشی دانشکده فیزیک 1395←1397
 • رئیس بخش لیزر و مشخصه یابی اپتیکی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه 1395←1397
 • نایب رئیس شاخه فیزیک نور، اتمی و مولکولی انجمن فیزیک ایران 1394←…
 • نایب رئیس کمیته فنی استاندارد ISIIR/TC24 (اندازه گیری ذرات و غربالگری) 1394←…
 • رئیس بخش مشخصه یابی اپتیکی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران 1394←1396
 • نماینده دانشکده فیزیک در کمیته ایمنی آزمایشگاههای پردیس علوم 1394←…
 • عضویت در کمیته علمی کنفرانس فیزیک ایران 1394 1394←1394
 • عضو شورای انفورماتیک دانشکده فیزیک 1394←1396
 • مسئول کمیته بازنگری برنامه درسی رشته کارشناسی فیزیک 1394←1394
 • مسئول برگزاری باشگاه فیزیک تهران (انجمن فیزیک ایران) 1393←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه مک گیل (کشور کانادا) ، فیزیک ماده چگال

1378 ← 1385

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، فیزیک حالت جامد

1370 ← 1373

کارشناسی ، صنعتی شریف ، فیزیک کاربردی

1365 ← 1370

فعالیت های علمی