اعضای هیات علمی

حمیدرضا مشفق

حمیدرضا مشفق،

استاد
  • کمیته پژوهشی علوم پایه جوان
پردیس علوم / دانشکده فیزیک
فیزیک هسته ای
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 497 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال