اعضای هیات علمی

حورا پرتوی

حورا پرتوی،(بازنشسته)

مربی
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
صفحه رخ نما