اعضای هیات علمی

هوشنگ پیرالهی

هوشنگ پیرالهی،(بازنشسته)

استاد
پردیس علوم / دانشکده شیمی
صفحه رخ نما