اعضای هیات علمی

حسن صالحی فتح ابادی

حسن صالحی فتح ابادی،(بازنشسته)

استاد
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی