اعضای هیات علمی

سپیده خوئی

سپیده خوئی،

استاد
پردیس علوم / دانشکده شیمی
شیمی پلیمر | نانو شیمی
شماره تماس : 61112896
اتاق : -
صفحه رخ نما