اعضای هیات علمی

مهدی ادیب

مهدی ادیب،

استاد
پردیس علوم / دانشکده شیمی
شیمی آلی
شماره تماس : 61113736
اتاق : -
صفحه رخ نما