اعضای هیات علمی

مجید جواهری

مقالات و کتب

مقالات بین المللیهمایش های بین المللیدروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه شیمی آلی 1 6102524 1 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه شیمی آلی 1 6102524 1 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه شیمی آلی 1 6102524 1 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
نمایش 3 نتیجه