اعضای هیات علمی

منوچهر پارسائی
  • منوچهر پارسائی (بازنشسته)