اعضای هیات علمی

ناهید احمدی

ناهید احمدی،

دانشیار
  • استاد مشاور دانشجویان دانشکده فیزیک
پردیس علوم / دانشکده فیزیک
فیزیک گرانش و فیزیک نجومی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 74 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

پروفایل

  • استاد مشاور دانشجویان دانشکده فیزیک 1393←…
  • استاد راهنمای دانشجویان ورودی 1386 1388←1390
  • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ورودی 1386 1387←1388

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، فیزیک

1380 ← 1385

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، فیزیک

1377 ← 1379

کارشناسی ، دلنشگاه تهران ، فیزیک

1364 ← 1376

فعالیت های علمی