اعضای هیات علمی

پرویز رشیدی رنجبر

پرویز رشیدی رنجبر،

استاد
پردیس علوم / دانشکده شیمی
شیمی آلی | نانو شیمی
شماره تماس : 61112726
اتاق : -
صفحه رخ نما