اعضای هیات علمی

سارا خطیبی

سارا خطیبی،

استادیار
پردیس علوم / دانشکده فیزیک
فیزیک ذرات بنیادی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 700 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
Google Scholar
  • 945 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، پژوهشگاه دانش های بنیادی ، فیزیک ذرات

1389 ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه الزهرا ، فیزیک ذرات

1387 ←

کارشناسی ، دانشگاه الزهرا ، فیزیک

1383 ←

فعالیت های علمی