اعضای هیات علمی

صدیقه دلدار

صدیقه دلدار،

استاد
پردیس علوم / دانشکده فیزیک
فیزیک ذرات بنیادی
شماره تماس : 61118616
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
 • 248 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

پروفایل

 • طراحی سوال آزمون و برگزاری مصاحبه مقطع دکتری رشته فیزیک 1397←1397
 • طراحی سوال آزمون و برگزاری مصاحبه مقطع دکتری رشته فیزیک 1396←1396
 • طراحی سوال آزمون و برگزاری مصاحبه مقطع دکتری رشته فیزیک 1395←1396
 • طراحی سوال آزمون و برگزاری مصاحبه مقطع دکتری رشته فیزیک 1394←1394
 • عضو کارگروه بررسی برنامه درسی رشته فیزیک مهندسی 1394←1394
 • طراحی سوال آزمون و برگزاری مصاحبه مقطع دکتری رشته فیزیک 1393←1393
 • طراحی سوال آزمون و برگزاری مصاحبه مقطع دکتری رشته فیزیک 1392←1392
 • طراحی سوال آزمون و برگزاری مصاحبه مقطع دکتری رشته فیزیک 1391←1391
 • طراحی سوال آزمون و برگزاری مصاحبه مقطع دکتری رشته فیزیک 1389←1389
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده فیزیک 1387←1393
 • معاونت آموزشی دانشکده فیزیک 1382←1386

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، امیرکبیر ، فیزیک

… ←

کارشناسی ، امیرکبیر ، فیزیک

… ←

دکتری ، دانشگاه واشنگتن ، فیزیک

1372 ←

فعالیت های علمی