اعضای هیات علمی

رضا سپهری نیا

رضا سپهری نیا،

استادیار
پردیس علوم / دانشکده فیزیک
فیزیک حالت جامد
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 88 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 113 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه صنعتی شریف ، فیزیک

1380 ← 1387

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، فیزیک

1376 ← 1380

فعالیت های علمی