اعضای هیات علمی

فریده سیاوشی

مقالات و کتب

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللیدروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رابطه انگل و میزبان 6104725 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اکوفیزیولوژی میکروبی 6104240 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
باکتری شناسی پیشرفته 6104722 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و مقاومت میکروبی 6104557 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
باکتری شناسی پزشکی 1 6104489 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی 2 6104471 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1396
باکتری شناسی پیشرفته 6104722 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
میکروبیولوژی سلولی 6104754 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
باکتری شناسی پزشکی 2 6104476 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی 2 6104471 1 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم اول 1396
نمایش 10 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


نمایش 1 - 20 از 74 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 4
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع وضعیت دفاع سال ورود
اسدالله آروین مقایسه اثرات ضد هلیکوباکترپیلوری داروهایی غیر آنتی بیوتیکی با آموکسی سیلین و تتراسیکلین کارشناسی ارشد 1396
الله نظر عاطف مقایسه اثرات ضد هلیکوباکترپیلوری داروهایی غیر آنتی بیوتیکی با کلاریترومایسین و مترونیدازول کارشناسی ارشد 1396
زهره بلندی بررسی ژنوتیپ سویه های هلیکوپاکتر پیلوری جدا شده از بیماران مبتلا به اختلالات گوارشی با استفاده از پرایمر های اختصاصی خرن های VacA و COGA کارشناسی ارشد 1389
الهام دهقانی مخمرهای غذائی کارشناسی 1388
مهتاب عیوضی ترک آنالیز مولکولی باکتری های روده ای لاکتوباسیلوس، بیفیدوباکتریوم، کلستریدیوم دیفیسیل و مخمر در بیماران گوارشی روده و افراد سالم کارشناسی ارشد 1393
شیرین عیوضی خسرقی تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های H.pylori جداشده ار بیماران مبتلا به بیماریهای گوارشی کارشناسی ارشد 1388
فریال فریدفر مقایسه تاثیر داروهای ضدقارچ و امپرازول بر مخمرهای گوارشی کارشناسی 1390
مهری هائیلی بناب تعیین ژنوتایپ و الگوی مقاومت دارویی سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از بیماران مسلول استان های مختلف ایران به ترتیب با روش های اسپولیگوتایپینگ و High Resolution Melting Curve analysis دکتری 1388
فریده حسینی آ قجه بررسی مقاومت سویه های H.pylori جدا شده از معده بیماران مبتلا به گاستریت و زخم به آنتی بیوتیک های رایج در درمان کارشناسی ارشد ترم اول 1139
علی جعفری بررسی سویه های هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران سرطانی در برابر امپرازول و پنتاپرازول کارشناسی ترم اول 1139
سامان خلیلی سامانی بررسی شیوع مقاومت آنتی بیوتیک جدا شده از افرادبدون علامت کارشناسی 1389
فهیمه ملکوتی خواه بررسی ارتباط ژن های cagA و cagE سویه های هلیکوباکتر پیلوری، سن و جنسیت بیماران با بروز عوارض گوارشی کارشناسی ارشد ترم اول 1139
مرضیه ممیوند بررسی ارتباط ژن های tnpA و tnpB سویه های هلیکوباکتر پیلوری، سن، جنسیت بیماران با بروز عوارض گوارشی کارشناسی ارشد ترم اول 1139
ریحانه مختاری حسن آباد --- کارشناسی 1388
رقیه نوابی مطالعه زندگی درون سلولی Helicobacter pylori در مخمرهای Candida albicans و Saccharomyces cerevisiae کارشناسی ارشد 1388
مریم عمرانی بررسی اثر داروهای ضد قارچی و 5- نیترو اریل 1و3و4 تری دیازول روی هلیکوباکترپیلوری کارشناسی ارشد 1385
گلاره پوستی زاده پایان نامه کارشناسی ترم دوم 1139
مرضیه صحرائی بررسی زندگی درون سلولی هیلکوباکتر پیلوری در مخمرهای جدا شده از مواد غذایی فراوری شده و نشده کارشناسی ارشد 1393
پرستو صنیعی بررسی زندگی درون سلولیHelicobacter pylori درمخمرCandida albicans با کمک روش های مولکولی وایمونولوژیک دکتری 1388
مهسا شفیعی بررسی وجود هلیکوباکتر پیلوری در واکوئول های جدا شده از مخمر کاندیدا کارشناسی ارشد ترم دوم 1139
نمایش 1 - 20 از 74 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 4