اعضای هیات علمی

وحیده حسن زاده

وحیده حسن زاده،

استادیار
  • مدیر رشته انسان شناسی زیستی دانشکده زیست شناسی
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
زیست شناسی سلولی و مولکولی(زیست شناسی)
شماره تماس : 3390 6111 (021) 98+
اتاق : -
صفحه رخ نما