اعضای هیات علمی

یاسر عبدی

یاسر عبدی،

استاد
  • عضو شورای آموزش دانشکده فیزیک
  • کمیته علمی کنفرانس فیزیک ایران
  • همکاری در کمیته تدوین سند راهبردی و نقشه راه فناوری نانو در صنعت برق
  • عضو کمیته تخصصی فیزیک
  • عضو کمیته تخصصی علوم و فناوری نانو
  • مدیر گروه حالت جامد
  • عضو کمیته تخصصی فیزیک دفتر گسترش و برنامه ریزی وزارت علوم
  • معاون پژوهشی دانشکده فیزیک
پردیس علوم / دانشکده فیزیک
فیزیک حالت جامد
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما