اعضای هیات علمی

نیما یزدان بخش

نیما یزدان بخش،

استادیار
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
علوم گیاهی
شماره تماس : 3314 6111 (021) 98+
اتاق : -
صفحه رخ نما