اعضای هیات علمی

محمدرضا محمدی زاده

محمدرضا محمدی زاده،

استاد
  • تلاش جهت عضویت دانشکده فیزیک در Federation scheme-ICTP (به کمک دکتر کوهیان (رئیس وقت دانشکده) دکتر میری (معاون وقت تحصیلات تکمیلی فیزیک) و دکتر صابری و دکتر سپهری نیا)
  • داوری 8 مقاله 4 صفحه ای سیزدهمین کنفرانس ماده چگال ایران
  • استاد راهنمای دانشجویان ارشد ورودی 1396
  • معاونت اداری مالی
پردیس علوم / دانشکده فیزیک
فیزیک حالت جامد
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما