اعضای هیات علمی

افسانه زنوزی

افسانه زنوزی،

دانشیار
پردیس علوم / دانشکده شیمی
شیمی آلی
شماره تماس : 61112988
اتاق : -
صفحه رخ نما