اساسنامه بنیاد حامیان دانشکدگان علوم

مقدمه

با استعانت از ذات باری تعالی و پیروی از سنت انبیای بزرگ الهی و ائمه معصومین علیهم السلام و در راستای ترویج فرهنگ حسنه نیکوکاری و ایجاد انگیزه در افراد نیک اندیش و به استناد تبصره 4 ماده 12 اساسنامه بنیاد حامیان دانشگاه تهران،"بنیاد حامیان دانشکدگان علوم" دانشگاه تهران در جهت حمایت از اهداف، رسالت­ها و مأموریت­های مرکز بر اساس اساسنامه حاضر تأسیس می­شود.

 

فصل اول: تعاریف، کلیات

ماده 1- دراین اساسنامه بنیاد حامیان دانشکدگان علوم به اختصار"بنیاد دانشکدگان علوم"و بنیاد حامیان دانشگاه تهران "بنیاد دانشگاه" نامیده می­شوند.

ماده 2- بنیاد دانشکدگان علوم ملزم به فعالیت­ در چارچوب قوانین موضوعه دانشگاه تهران، بنیاد دانشگاه و همچنین جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 3- مدت فعالیت بنیاد دانشکدگان علوم ازآغاز تأسیس، نامحدود است.

ماده 4- گستره­ی فعالیت­های بنیاد دانشکدگان علوم "ملی و بین المللی" است و دفتر مرکزی آن در محل مؤسسه است.

تبصره 1- بنیاد دانشکدگان علوم تحت نظارت بنیاد دانشگاه در راستای حمایت از مؤسسه فعالیت می­نماید.

تبصره 2- بنیاد دانشکدگان علوم در راستای فعالیت­ها واهداف خود، مجاز به تعامل و همکاری با بنیادها و مجامع خیریه مشابه و سایر سازمان­ها و دستگاه­های ذیربط در داخل و خارج از کشور با رعایت مصالح و قوانین موضوعه کشور می­باشد.

ماده 5- هیات مؤسس بنیاد دانشکدگان علوم حداقل شامل 9 نفر از اعضای هیأت علمی، پیشکسوتان، خیران و دوستداران دانشکدگان علوم که با نظارت بنیاد دانشگاه تعیین می شوند، می­باشد. این هیات پس از تصویب اساسنامه بنیاد دانشکدگان علوم و برگزاری اولین شورای عمومی و تنظیم صورتجلسه به کار خود خاتمه    می­دهد و سپس اعضای آن در صورت تمایل شخصی به عنوان حامیان بنیاد دانشکدگان علوم و عضو شورای عمومی محسوب می­شوند.

تبصره 1-ترکیب اعضای هیأت موسس و شورای عمومی بنیاد می­بایست به نحوی باشد که اکثریت (نصف+1) با خیرین و حامیان دانشکدگان علوم باشد.

 

فصل دوم: اهداف

ماده 6- هدف از تشکیل بنیاد دانشکدگان علوم ­، جذب کمک‌های مادی و معنوی اشخاص حقیقی، نهادها و سازمان‌های خصوصی و دولتی است که در این اساسنامه حامیان نامیده می‌شوند. شرایط و نحوه جذب کمک‌ها و فعالیت حامیان براساس آیین نامه مصوب بنیاد دانشکدگان علوم است که توسط هیأت مدیره تدوین و به تصویب شورای عمومی بنیاد دانشکدگان علوم می‌رسد. مدیریت و راهبری استفاده از این کمک‌ها در جهت تقویت و گسترش زیرساخت­های علمی، آموزشی و فرهنگی مؤسسه به شرح ذیل است:

6-1- اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات صالحات در جامعه و بهره­گیری از این فرهنگ در راستای توسعه کیفی و کمی و اعتلای دانشکدگان علوم،

6-2- ارائه مشاوره و بسترسازی جهت تسهیل در امر سرمایه­گذاری بهینه خیّران در دانشکدگان علوم،

6-3- شناسایی، تقدیر و حمایت همه جانبه از نیکوکاران و حامیان دانشکدگان علوم،

6-4- نظارت بر حُسن اجرای نیات و اهداف شرعیه خیّران و واقفان در طول حیات ایشان و بعد از آن،

6-5- تصمیم­گیری و برنامه­ریزی برای جذب کمک­های مردمی و دولتی در جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای مورد نیاز دانشکدگان علوم،

6-6- پیگیری جذب اعتبارات و حمایت­های وزارت علوم، سایر دستگاه­های اجرایی و نیکوکاران،

6-7- حمایت از دانشجویان نیازمند از طریق تقویت اندوخته نیکوکاری بنیاد دانشگاه یا از سایر طرق قانونی،

 

ماده 7- حامیان به افرادی اطلاق می شود که داوطلبانه بنیاد دانشکدگان علوم را با کمک های معنوی و مادی خود حمایت می­کنند.

ماده 8- حامی بودن در بنیاد دانشکدگان علوم، داوطلبانه و افتخاری بوده و در جهت تحقق اهداف این اساسنامه می­باشد.


 

فصل سوم: ارکان بنیاد دانشکدگان علوم

ماده 9- ارکان بنیاد دانشکدگان علوم عبارتند از: الف- شورای عمومی ب- هیأت مدیره ج- بازرسان.

الف: شورای عمومی

ماده 10- وظیفه شورای عمومی تدوین و تصویب سیاست‌های کلی و چشم‌اندازهای کلان بنیاد دانشکدگان علوم و نظارت بر عملکرد هیأت مدیره آن است. ترکیب شورای عمومی عبارت است از:  اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بنیاد دانشکدگان علوم، رئیس دانشکدگان یا نماینده منصوب و تام‌الاختیار او، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بنیاد دانشگاه یا نمایندگان منصوب و تام‌الاختیار ایشان در صورت تمایل و کلیه اعضای هیأت مؤسس بنیاد دانشکدگان علوم در صورت تمایل.

تبصره 1- اشخاص حقیقی یا حقوقی که کمک­ها و خدمات موثر و ماندگار به بنیاد دانشکدگان علوم کرده باشند به پیشنهاد حداقل 3 عضو شورای عمومی یا رئیس هیات­مدیره بنیاد دانشکدگان علوم یا دو عضو هیأت مدیره بنیاد دانشکدگان علوم و تصویب اکثریت شورای­عمومی به اعضای شورای­عمومی افزوده می‌شوند.

تبصره 2- اولین شورای عمومی به دعوت رییس منتخب هیات موسس تشکیل می­شود.

ماده 11- شورای عمومی بنیاد دانشکدگان علوم سالانه یکبار حداکثر 3 ماه پس از پایان هرسال مالی(سال مالی بنیاد دانشکدگان علوم مطابق با سال خورشیدی است.) به دعوت رئیس هیات مدیره و در غیاب وی نایب رئیس و در غیاب ایشان به دعوت هر یک از اعضای هیأت مدیره با استفاده از پست سفارشی کتبی، پست الکترونیکی یا اطلاع رسانی از طریق بنیاد دانشکدگان علوم، تشکیل جلسه می‌دهد.

ماده 12- شورای عمومی عادی با حضور بیش از نیمی از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت نسبی آرا نافذ است. پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت، جلسة‌ شورای عمومی توسط رییس و در غیاب ایشان نایب رییس یا یکی از اعضای هیات مدیره (مسن­ترین عضو) آغاز خواهد شد و بلافاصله هیأت رییسه شورا مرکب از دست کم یک رییس، یک نایب رییس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و ادارة‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت. چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یکی از آنها  نیز در دستور کار شورای عمومی باشد، دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اکثریت اعضا انتخاب می­شوند.

تبصره 1- هیات رییسه و افراد ناظر بر انتخابات، مکلفند در پایان رای­گیری، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آرا ، نام اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه‌ای، بصورت مکتوب تعیین کنند.

تبصره 2- هرگاه در شورای عمومی، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیات رییسه شورای عمومی با تصویب اکثریت اعضا می‌تواند اعلام تنفس کرده، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد، معین کند. تمدید جلسه، نیاز به دعوت مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی است که در صورت عدم تشکیل، در مرحله بعدی، شورای عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد.

تبصره 3- درصورت عدم تشکیل شورای عمومی عــادی نوبت اول به علت به حد نصاب نرسیدن، رئیس هیات مدیره با دعوت مجدد از اعضا نسبت به تشکیل جلسة عادی نوبت دوم تا حداکثر یک ماه بعد اقدام می­نماید که این جلسه با هر تعداد از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت نسبی آرا نافذ خواهد بود.

تبصره 4- مراد از اکثریت نسبی نیمی از آراء بعلاوه یک رای است. در صورتی که پس از دو بار رای‌گیری تعداد آرای موافق و مخالف برابر باشد، رای طرفی که رئیس جلسه شورای عمومی جزو آن است نافذ خواهد بود.

ماده 13- شورای عمومی فوق­العاده با درخواست 3 نفر از اعضای هیات مدیره و یا رئیس هیات مدیره و یا یک سوم از اعضای شورای عمومی، و یا بازرسان همراه با 2 عضو هیأت مدیره و با ذکر علت، تشکیل و با دوسوم اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با رای سه چهارم از حاضران نافذ است.

تبصره - در صورت عدم تشکیل شورای عمومی فوق العاده نوبت اول، به علت به حد نصاب نرسیدن، یک ماه بعد شورای عمومی فوق­ العاده با همان شرایط ماده12 تشکیل خواهد شد.

ماده 14- وظایف شورای عمومی عادی شامل موارد ذیل می‌باشد:

1-14- انتخاب و عزل انفرادی و دسته جمعی اعضای هیأت مدیره و بازرسان بنیاد دانشکدگان علوم

2-14- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه­های سال جاری و آتی بنیاد دانشکدگان علوم

3-14- استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار(شامل ترازنامه و صورت­های مالی و...) و بودجه آتی بنیاد دانشکدگان علوم

4-14- تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضا

14-5- رسیدگی به موارد اعتراضی شورای عمومی نسبت به عملکرد هیأت مدیره

14-6- تعیین دستمزد مدیرعامل

ماده 15- وظایف شورای عمومی فوق‌العاده عبارت است از 1- طرح و تصویب تغییرات اساسنامه و2 -انحلال و انتخاب اعضای هیأت تصفیه

 

ب- هیأت مدیره:  

ماده 16 هیات­مدیره از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل شامل رئیس دانشکدگان و 4 نفر منتخب شورای عمومی که با حضور و نظارت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بنیاد دانشگاه یا نمایندگان ایشان که با رای مخفی اعضا به مدت دو سال انتخاب می­شوند.

تبصره 1- ترکیب اعضای هیات مدیره که توسط شورای عمومی انتخاب می­شوند می­بایست به نحوی باشد که اکثریت (نصف+1) با خیرین و حامیان باشد.

تبصره 2- انتخاب مجدد هیأت مدیره بلامانع است.

ماده 17- در نخستین جلسه هیأت مدیره، رئیس، نایب رئیس و مدیرعامل و خزانه­دار توسط اعضای هیأت مدیره انتخاب می­شوند.

تبصره- هیات مدیره نسبت به انتخاب مدیر­عامل از بین اعضای اصلی هیات مدیره بجز رئیس دانشکدگان و یا  استخدام خارج از هیأت مدیره اقدام می­کند. با پایان اعتبار هیات مدیره، رابطه استخدامی مدیرعامل با بنیاد دانشکدگان علوم نیز ملغی می­شود.

ماده 18- جلسات هیات­مدیره با حضور حداقل سه نفر که یکی از آنها رئیس یا نایب رئیس باشد، رسمیت یافته و مصوبات آن با حداقل سه رای مثبت از کل آرا نافذ خواهد بود. همچنین برحسب ضرورت، بنا به دعوت رییس، نایب رییس یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره، جلسه به طور فوق­العاده تشکیل می‌شود.

تبصره- برنامه زمانی و مکان برگزاری جلسات و نحوه دعوت از اعضای هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره تعیین خواهد شد.

ماده 19- صورتجلسه هیات­مدیره، به امضای اعضا رسیده و با مسئولیت مدیر عامل در محل دفترنگهداری می‌شود.

ماده 20- غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون ارایه عذر موجه به عنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می‌شود و عضو علی‌البدل به ترتیب تقدم آرا، جانشین عضو مستعفی خواهند شد. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر بر عهده هیأت مدیره خواهد بود.

ماده 21- وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل است:

21-1- پیگیری و اجرای مصوبات شورای عمومی بنیاد دانشکدگان علوم؛

21-2- برنامه­ریزی و اجرای فعالیت­های بنیاد دانشکدگان علوم براساس سیاست­های راهبردی و خط­مشی تعیین شده توسط شورای عمومی بنیاد دانشکدگان علوم؛

21-3- تهیه، تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی لازم برای بخش‌های مختلف بنیاد دانشکدگان علوم حسب مفاد اساسنامه یا ضرورت کاری.

21-4- بررسی پیشنهادهای رسمی و مکتوب بنیاد دانشگاه؛

21-5- بررسی پیشنهادها و برنامههای اعضای هیأت مدیره بنیاد دانشکدگان علوم که به صورت کتبی دریافت شده باشد،

21-6- تهیه گزارش مالی و ارائه به شورای عمومی جهت بررسی و تصویب و ارسال به بنیاد دانشگاه؛

21-7-در صورت لزوم تعیین میزان حقوق، مزایا و پاداش به پرسنل و همکاران بنیاد دانشکدگان علوم،

تبصره- فعالیت اعضای هیأت مدیره به عنوان عضو هیأت مدیره در بنیاد دانشکدگان علوم، داوطلبانه و بدون دریافت دستمزد است ولی اگر این اعضا علاوه بر شرکت در جلسات هیأت مدیره و فعالیت‌های معمول مربوط به آن، به سمتی و وظیفه‌ای ملزم و منصوب شوند، شامل این قاعده نبوده و می‌توانند دستمزد دریافت کنند.

21-8- تعیین نماینده از بین اعضای هیأت مدیره جهت شرکت در مجمع عمومی سالانه بنیاد حامیان دانشگاه به عنوان عضو شورای عمومی بنیاد دانشگاه با حق رأی.

ماده 22- مدیرعامل و خزانه­دار، مشترکا صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلا مسئولان اداری و مالی بنیاد دانشکدگان علوم بوده و حفظ کلیه اموال، دارایی­ها، اسناد، اوراق بهادار و دفاتر مالی بنیاد دانشکدگان علوم بر عهده آنها است.

تبصره 1- مکاتبات اداری و اوراق عادی بنیاد دانشکدگان علوم با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره، با مهر بنیاد دانشکدگان علوم و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار از قبیل چک، سفته و برات که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضای مشترک صاحبان امضاهای مجاز و ممهور به مهر بنیاد دانشکدگان علوم معتبر خواهد بود و هرگونه قرارداد تعهد­آور می­بایست با تصویب بنیاد دانشگاه انجام شود.

تبصره 2- شناسه مستقل بنیاد دانشکدگان علوم پس از تائید اساسنامه توسط بنیاد دانشگاه و معرفی به بانک عامل و بر اساس ضوابط و تحت حساب­های بنیاد دانشگاه ایجاد می­شود.

ماده 23- در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط عضویت، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه اعضای هیأت مدیره در سه جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد.

 تبصره 1- مادامی که اکثریت اعضای هیأت مدیره، سمت خود را حفظ کرده باشند انتخابات تکمیلی برای باقی مانده دوره برگزار می­شود.

تبصره 2- در صورت استعفـا، فوت، از دست دادن شرایـط یا سلب عضـویت اکثریت اعضای هیـأت مدیره، توسط شورای عمومی عادی انتخابات هیأت مدیره باید تجدید شود. در این خصوص حداکثر ظرف 2 ماه، بازرسان یا یک سوم اعضای بنیاد دانشکدگان علوم می­توانند نسبت به دعوت شورای عمومی و تجدید انتخابات اقدام کنند.

تبصره 3- درصورت استعفا یا سلب عضویت هرکدام از اعضای هیات مدیره یا بازرسان که منجر به تجدید انتخابات هیات مدیره و بازرسان شود، فرد مستعفی یا سلب عضویت شده در اولین انتخابات نمی­تواند کاندیدا شود.

ماده 24- هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، درمورد دعوت شورای عمومی به منظور تجدید انتخاب بنیاد دانشکدگان علوم اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره- هیأت مدیره پس از پایان دوره ماموریت، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسئول انجام امور اداری وحفظ کلیه دارائی ها واموال و اسناد و مدارک بنیاد دانشکدگان علوم خواهد بود.

ماده 25- سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره عبارت است از:

1-23- تهیه اسناد و دفاتر قانونی و مورد نیاز بنیاد دانشکدگان علوم (دفاتر مالی، صورتجلسات هیات مدیره)

2-23- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات شورای عمومی.

3-23- دعوت شورای عمومی در موعد مقرر.

4-23- بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و ارائه آن به شورای عمومی.

5-23- تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت­مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری بنیاد دانشکدگان علوم

6-23- انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذی صلاح قانونی برای موارد خاص و معین.

7-23- بررسی وضع مالی بنیاد دانشکدگان علوم و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن.

8-23- وکالت و نمایندگی بنیاد دانشکدگان علوم در مراجع قانونی، حقوقی، قضائی، دستگاه­های دولتی و ملی درحدود مقررات این اساسنامه.

9-23- اتخاذ تصمیم در مورد بررسی وتصویب آیین­نامه­های داخلی.

10-23- تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن بصورت سالانه به شورای عمومی بنیاد دانشکدگان علوم و بصورت 6 ماهه به بنیاد دانشگاه.

11-23- تشکیل کمیته های مختلف(در صورت لزوم)

12-23- استخدام و عزل کارکنان اجرایی و اداری و مشاوران بنیاد دانشکدگان علوم

13-23- هرگونه وظیفه­ای که قانونا بر عهده هیأت مدیره بنیاد دانشکدگان علوم است.

14-23- ارسال یک نسخه از مصوبات و گزارش جلسات هیات مدیره به بنیاد حامیان دانشگاه تهران.

ماده 26-  وظایف رئیس هیأت مدیره:

1-24- نظارت بر حسن جریان امور بنیاد دانشکدگان علوم و دعوت از اعضای هیأت مدیره به تشکیل مرتب جلسه.

2-24- اداره جلسات هیأت مدیره و تنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه.

3-24- ابلاغ تصمیمات و مصوبات شورای عمومی و هیأت مدیره به مدیرعامل و سایر مسئولان بنیاد دانشکدگان علوم، جهت اجرا و پیگیری آن.

4-24- امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، مدیرعامل و سایر مسئولان بنیاد دانشکدگان علوم که با تصویب هیأت مدیره استخدام یا به کار گمارده خواهند شد.

5-24- امضای کارت‌های عضویت اعضا.

6-24- انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد.

تبصره 1- قسمتی از وظایف رییس هیات مدیره که مربوط به امور اداری است، قابل واگذاری به مدیرعامل بنیاد دانشکدگان علوم است.

تبصره 2- در غیاب رییس هیأت مدیره، نایب رییس انجام وظایف بندهای 1 تا 3 را بر عهده خواهد داشت.

ماده 27- ساختار اجرایی بنیاد دانشکدگان علوم تحت مسئولیت مستقیم مدیرعامل بنیاد دانشکدگان علوم و زیر نظر هیأت مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره در مرکز اصلی بنیاد دانشکدگان علوم دایر می شود و می تواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رییس هیأت مدیره یا مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره، به کار گمارده می‌شوند. در هر حال کارکنان اداری بنیاد دانشکدگان علوم به لحاظ سازمانی و مدیریتی تحت نظر مستقیم مدیرعامل بنیاد دانشکدگان علوم فعالیت خواهند داشت.

ماده 28- مدیرعامل بنیاد دانشکدگان علوم مسئول امور اداری و اجرایی بنیاد دانشکدگان علوم و دارای وظایف و اختیاراتی به شرح زیر است:

1-28- حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر بنیاد دانشکدگان علوم

2-28- انجام مکاتبات اداری و جاری بنیاد دانشکدگان علوم

3-28-امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور به همراه خزانه دار.

4-28- تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها به اتفاق خزانه دار بنیاد دانشکدگان علوم

5-28- تهیه دفاتر"امور مالی"، " صورتجلسات"و ....

6-28- مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات شورای عمومی، هیأت مدیره و بازرسان.

7-28- ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان بنیاد دانشکدگان علوم و احکام و نامه‌های واصله از مراجع قانونی و دستگاه های اداری به مسئولان مربوط.

8-28- انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف مدیرعامل ارتباط دارد.

تبصره- کارکنان بنیاد دانشکدگان علوم در برابر مدیرعامل و مدیرعامل در برابر هیأت مدیره مسئول هستند.

ماده 29- خزانه دار مسئول امور مالی بنیاد دانشکدگان علوم بوده ودارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است:

1-29- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق مدیرعامل و ممهور نمودن آن به مهر بنیاد دانشکدگان علوم

2-29- اداره امور مالی بنیاد دانشکدگان علوم، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب های بنیاد دانشکدگان علوم

3-29- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافت ها و پرداخت ها و تایید و امضای صورت حساب های مربوط.

4-29- نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسئولیت درحفظ اموال منقول، غیر منقول، وجوه، اسناد، مدارک مالی و صحت معاملات بنیاد دانشکدگان علوم

5-29- نظارت بر ثبت کلیه دریافتی ها و هزینه های بنیاد دانشکدگان علوم در دفاتر رسمی بنیاد دانشکدگان علوم

6-29- پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله بنیاد دانشکدگان علوم وتسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارائه به شورای عمومی.

تبصره 1: خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل شورای عمومی سالانه، گزارش مالی بنیاد دانشکدگان علوم شامل ترازنامه و صورت های مالی را جهت ارایه به شورای عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رییس هیأت مدیره، رونوشت آن را در اختیار بازرسان و بنیاد حامیان دانشگاه تهران قرار دهد.

تبصره 2: خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان،کلیه دفاتر و اسناد مالی بنیاد دانشکدگان علوم را برای رسیدگی در محل بنیاد دانشکدگان علوم در ازای رسید و برای مدت معین، در اختیار آنان قرار دهد.

 

ج: بازرسان

ماده 30- در زمان برگزاری جلسات شورای عمومی، از بین داوطلبان واجد صلاحیت دو نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی­البدل برای مدت یک سال انتخاب می شوند.

تبصره- انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.


ماده 31- وظایف و اختیارات بازرسان:

1-31- نظارت برکلیه اقدامات هیأت مدیره و مدیرعامل درحدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت شورای عمومی عادی و فوق العاده.

2-31- رسیدگی و نظارت به دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های بنیاد دانشکدگان علوم و نظارت بر حسن جریان امور مالی و اداری بنیاد دانشکدگان علوم

3-31- پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به هیأت مدیره یا شورای عمومی (حسب مورد).

4-31- رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش مالی جهت ارایه به شورای عمومی.

5-31- اقدام به دعوت و تشکیل شورای عمومی در صورت لزوم، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه.

6-31- شرکت در جلسات هیأت مدیره(در صورت لزوم طبق تصمیم هیأت مدیره)، بدون داشتن حق رای.

تبصره- بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل شورای عمومی سالانه، گزارش عملکرد مالی بنیاد دانشکدگان علوم یک را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به طور واحد به مدیرعامل بنیاد دانشکدگان علوم تسلیم دارند. همچنین بازرسان ملزمند خلاصه اقدامات خود را مکتوب کرده تا حداقل سالی یک بار به شورای عمومی، ارایه کنند.

7-31- بازرسان در هر زمان، به طور جداگانه، یا به اتفاق، اجازه بازرسی از اسناد و مدارک بنیاد دانشکدگان علوم را در محل این بنیاد دارند.

دانشکدگان علوم است.

ماده 32- کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره و بازرسان، باید علاوه بر عضویت شورای عمومی  بنیاد ، دارای شرایط زیر باشند:

1-32- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2-32- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

3-32- داشتن حسن شهرت.

4-32- نداشتن محکومیت کیفری موثر.

 

فصل چهارم: منابع مالی

ماده 33- منابع مالی بنیاد دانشکدگان علوم شامل موارد ذیل است.

1-33- مبلغ 100 میلیون ریال که هیأت مؤسس به عنوان کمک بلاعوض در شروع به صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه با هدف تخصیص منافع این مبلغ به نیازهای با اولویت دانشکدگان علوم اهدا     می­کند.

2-33- هدایا، کمک­های مردمی و وام­های دریافتی.

3-33- کمک­های دریافتی از بنیاد حامیان دانشگاه.

4-33- کمک­های دریافتی از دستگاه­های اجرایی و مؤسسات دولتی و غیر دولتی.

5-33- فروش خدمات و کالاها در چارچوب وظایف و اهداف بنیاد دانشکدگان علوم

تبصره- هیأت مدیره موظف است در اولین فرصت آیین نامه مربوط به دریافت کمک‌های مالی، همکاری مالی، خدمات متقابل در ازای حمایت‌های مالی و هرگونه تهاتر یا فعالیت مالی در جهت اهداف بنیاد دانشکدگان علوم را در چارچوب این اساسنامه تهیه و به تصویب شورای عمومی برساند و یک نسخه جهت تایید به بنیاد حامیان دانشگاه تهران ارسال کند.

ماده 34- سال مالی بنیاد دانشکدگان علوم مطابق با سال شمسی است.

ماده 35- هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ارکان بنیاد دانشکدگان علوم در صورتی معتبر است که به تصویب شورای عمومی و هیأت مدیره بنیاد دانشگاه تهران رسیده باشد.

 

تصفیه و انحلال

ماده 36- بنیاد دانشکدگان علوم بنا به پیشنهاد یک سوم از اعضای شورای عمومی این بنیاد و یا دو سوم از اعضای هیأت مدیره آن و با تصویب شورای عمومی فوق­العاده منحل می­شود.

ماده 37- در صورت انحلال بنیاد دانشکدگان علوم، شورای عمومی فوق العاده تشکیل و هیأتی جهت تصفیه تعیین می­کند این هیآت موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات با حضور و نظر نماینده بنیاد دانشگاه نسبت به واگذاری اموال منقول و غیر منقول به دانشکدگان علوم اقدام نماید.

 

ماده 38- بنیاد در موارد زیر منحل می شود:

1- در صورت تصویب شورای عمومی فوق العاده.

2- در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور.

3- گذشت یک سال از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره و عدم اقدام نسبت به تجدید انتخابات.

ماده 39- این اساسنامه در 4 فصل و 39 ماده و 27 تبصره در تاریخ 09/02/1396 در هیأت مؤسس بنیاد دانشکدگان علوم تصویب و در تاریخ 26/02/96 به تصویب هیأت مدیره بنیاد دانشگاه رسید.