پیمایش

اطلاعات تماس

نشانی: تهران، میدان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم

پست الکترونیکی: info.science@ut.ac.ir

تلفن: 61113705 - 66491624

دورنگار: ۶۶۴۹۵۲۹۰

کد پستی: ۱۴۱۷۶۱۴۴۱۱

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵۶۴۵۵