فرصت مطالعاتی دانشجویان

مدارک لازم برای فرصت مطالعاتی دانشجویان

مراحل فرصت مطالعاتی خارج از کشور

فرایند فرصت داخل از دانشگاه دیگر به دانشگاه تهران

فرایند فرصت داخل از دانشگاه تهران به دانشگاه های دیگر

فرایند تسویه و لغو تعهد دانشجویان

فرم بررسی لغو تعهدات فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور

فرم بررسی لغو تعهدات فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل کشور

فرم شماره یک

فرم گزارش فارسی فرصت مطالعاتی

مدارک لازم جهت لغو فرصت مطالعاتی داخل و خارج از کشور

- صورتجلسه دفاع از رساله.

-گواهی انجام کار پژوهشی بعد از فرصت مطالعاتی با تأیید استاد راهنما و معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده، ممهور به مهر دانشکده در سربرگ دانشکدگان علوم.

-گواهی اشتغال به کار با بیمه به میزان حداقل دوبرار مدت زمان فرصت مطالعاتی به تأیید مقام مسئول به همراه حکم کارگزینی مربوطه و یا گواهی گذرانیدن دوره پسادکتری در داخل کشور.

- فرم تکمیل شده لغو تعهد که به امضای کارشناس دانشکده رسیده و ممهور به مهر دانشکده شده است.

- کپی سند تعهدی