مدارک لازم برای تسویه و لغو تعهد فرصت مطالعاتی

مدارک تسویه حساب فرصت مطالعاتی خارج از کشور:

- گزارش فرصت مطالعاتی در سربرگ دانشگاه مقصد که ممهور به مهر دانشگاه مقصد بوده و به تأیید استاد راهنمای خارجی و استاد راهنمای ایرانی رسیده است.

- گزارش فرصت مطالعاتی در سربرگ دانشکدگان علوم که به تأیید استاد راهنمای داخلی رسیده و ممهور به مهر دانشکده است.

- کپی صفحات ورود و خروج پاسپورت از هر دو فرودگاه ایران و کشور مقصد.

- تصویر بلیط رفت و برگشت.

-تصویر ویزا

-گواهی ارائه سخنرانی در خصوص تجارب دوره فرصت مطالعاتی از طرف معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده ممهور به مهر دانشکده.

 

مدارک لازم برای لغو تعهد فرصت مطالعاتی خارج از کشور:

- صورتجلسه دفاع از رساله.

-گواهی انجام کار پژوهشی بعد از فرصت مطالعاتی با تأیید استاد راهنما و معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده، ممهور به مهر دانشکده در سربرگ دانشکدگان علوم.

-گواهی اشتغال به کار با بیمه به میزان حداقل دوبرار مدت زمان فرصت مطالعاتی به تأیید مقام مسئول به همراه حکم کارگزینی مربوطه و یا گواهی گذرانیدن دوره پسادکتری در داخل کشور.

- فرم تکمیل شده لغو تعهد که به امضای کارشناس دانشکده رسیده و ممهور به مهر دانشکده شده است.

- کپی سند تعهدی

 

مدارک لازم برای تسویه حساب فرصت مطالعاتی داخل:

گزارش فرصت مطالعاتی در سربرگ دانشگاه مقصد که ممهور به مهر دانشگاه مقصد بوده و به تأیید هر دو استاد راهنمای دانشگاه‌های مبدا و مقصد رسیده است.

- گزارش فرصت مطالعاتی در سربرگ دانشکدگان علوم که به تأیید استاد راهنمای داخلی رسیده و ممهور به مهر دانشکده است.

 

مدارک لازم برای لغو تعهد فرصت مطالعاتی داخل:

-گواهی انجام کار پژوهشی بعد از فرصت مطالعاتی با تأیید استاد راهنما و معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ممهور به مهر دانشکده در سربرگ دانشکدگان علوم.

-گواهی اشتغال با بیمه به میزان حداقل دوبرار مدت زمان فرصت مطالعاتی به تأیید مقام مسئول به همراه حکم کارگزینی مربوطه و یا گواهی گذرانیدن دوره پسادکتری در داخل کشور.

- فرم تکمیل شده لغو تعهد که به امضای کارشناس دانشکده رسیده و ممهور به مهر دانشکده شده است.

- کپی سند تعهدی