لیست کارکنان

 

  نام خانوادگی واحد سازمانی تلفن
خانم ابراهیمی روابط عمومی 66412556
خانم ابراهیمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 61112295 - 66412178
خانم ابیات دانشکده شیمی 61113647
آقای احدی آموزش 61112562
خانم احمدقشلاقی

باشگاه ورزشی دانشکدگان علوم (روزهای فرد)

امور دانشجویی (روزهای زوج)

66415036

61113328-114

خانم احمدی سخا دانشکده زیست شناسی 61112492
آقای اخوت دانشکده زیست شناسی 61113321
خانم اردوخانی آموزش  61112721 - 66415712
خانم استوار اسفندآبادی دانشکده زیست شناسی 61113560
خانم اسلامی کتابخانه  61118613
آقای اظهری کادیجانی دانشکده فیزیک  61118764 - 61118625
خانم الهی دانشکده زمین شناسی 61113305
خانم امیرآتشانی امور اداری پردیس 66491624 - 61113705
آقای ایوبی دانشکده فیزیک  61118665
خانم آقامحمدی دانشکده شیمی 61113707
آقای آیرملو روابط عمومی 66412556
خانم باانصاف چایجان دانشکده زمین شناسی 61112717
آقای بابائی

امور دانشجویی (روزهای فرد)

باشگاه ورزشی دانشکدگان علوم (روزهای زوج)

61113328-114

66415036

خانم باقرشاهی انفورماتیک  61112880
خانم باقری کتابخانه  61113633
خانم بخشی انفورماتیک  61113657
آقای پار کتابخانه 61113634
خانم پاکزادمنش امور فرهنگی و فوق برنامه 61113328-110
خانم پوراحمد کتابخانه  61113635
خانم پوراسدی امور اداری و پشتیبانی 61112724
آقای پوشش دوست امور دانشجویی دانشکده فیزیک 88333200
خانم جعفری کتابخانه  61112616
خانم جعفری سرخه ریز بیوتکنولوژی  66491622-66413835
آقای حسن پور هاوسیتی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 61112478
خانم حسین نژاد پردیس علوم 61112797
خانم حسینی دانشکده شیمی 61113707
خانم حیدری دانشکده زیست شناسی 61113390
خانم خالصی انفورماتیک  61113656
آقای خلیل نژاد کتابخانه  61112616
خانم خواجه ئیان آموزش 61112498
خانم خونساری زاده دانشکده فیزیک  61118770
خانم دلفی دانشکده زیست شناسی 61112460
آقای ذوالفقارزاده جمع اموال 61112466
خانم ذوالفقاری دانشکده شیمی 61113301
آقای ربیعی پشتیبانی  61113630 - 66972073
آقای رضازاده بلوری دانشکده زمین شناسی 61112906
آقای رضائی دانشکده زیست شناسی 61113732
خانم رهنما انفورماتیک دانشکده فیزیک  61118746
خانم زارعی پژوهشی و بین الملل 61112797
آقای زحمتکش کناری آموزش 61112562
خانم سبحانی آموزش 61112498
آقای سبزواری دانشکده زیست شناسی 61113732
خانم سلطان ویس امور شاهد و ایثارگر 61113328-107-66415907
خانم سلیمانی دانشکده زیست شناسی 61113560
خانم شجاعت الحسینی دانشکده فیزیک  61118620
خانم شجاعی دانشکده فیزیک  61118618
خانم شفیعی دانشکده فیزیک  61118649
خانم شکوی سعیدیان دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 61113649
آقای شمشیری دبیرخانه  61112464
خانم شیخی معاونت اداری مالی 61112619
آقای صالحی دانشکده زیست شناسی 61112701
خانم صمدی دانشکده شیمی 61113300
خانم طاهری دانشکده شیمی 61113300
خانم طایفه بیوتکنولوژی 66413835 - 66491622
آقای عباس روح اللهی دانشکده زیست شناسی 61113560
آقای عبودی اوغول بیگ دبیرخانه  61112464
خانم عرب سلمانی دانشکده زیست شناسی 61113321
خانم عربلوئی ثانی آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 61112492
خانم عربی شیرازی حسابداری پردیس 61112465
خانم عزیزی حسابداری فیزیک 61118655
خانم عسگری دانشکده شیمی 61113300
خانم علیزاده زیده سرائی دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان علوم 66495292-61112462
خانم علیمردانی دفتر ریاست 61112461 - 66403672
آقای عموزادمهدیرجی دانشکده فیزیک  61118657
خانم عندلیب دانشکده زیست شناسی 61113560
خانم فتوحی چاهوکی دانشکده شیمی 61113647
آقای فرجی اوغانی دانشکده فیزیک  61113304
خانم فرهادی حسابداری پردیس 61112465
خانم فضیلی دانشکده زیست شناسی 61113390
خانم فلاحی دانشکده فیزیک  61118770
خانم فهیمی دانشکده زیست شناسی 61113732
خانم فیض جباریان آموزش 61113314
آقای قادرزاده حسبداری پردیس 66491621 - 61113631
خانم قدرتی پژوهشی  61112797
خانم قدیری معصوم پژوهشی  61112797
خانم قدیم خانی دانشکده شیمی 61113707
خانم قربانی دفتر جذب پردیس علوم 61113641-  66492973
آقای قره داغی دفتر مشاوره و ارتقا تحصیلی 66971940
خانم کفاشی دانشکده شیمی 61112628
خانم گلجانی امور دانشجویی 61113328-112
آقای لفطه کتابخانه  61112616
خانم متین سرشتی کتابخانه  61112467
خانم محمدی دانشکده شیمی 61112628
خانم مرزبان امور تغذیه

61112727 - 66414721

خانم مستعدی دانشکده شیمی  61113640
آقای مسعودی امور دانشجویی 66971940
خانم معافی امور اداری پردیس 66491624 - 61113705
خانم مغربی سینکی کتابخانه  61113635
خانم ملک حسین پور کتابخانه  61113634
خانم ملکوتی نژاد بیوتکنولوژی 61113561
خانم مهدی زاده امور دانشجویی 61112468 - 66412184
آقای موسوی عینه ورزانی حسابداری 61112465
خانم میرافضل دانشکده فیزیک  61118770
خانم مینائی دانشکده زیست شناسی 61113390
خانم ناخدا کتابخانه  61113634
خانم نبی زاده تویسرکانی دانشکده زمین شناسی 61113305
خانم نجومی دانشکده شیمی 61113640
آقای نیک بخت دانشکده فیزیک  61118604
خانم هاشمی (مریم) دانشکده زیست شناسی 61113414
آقای هاشمی دوگاهه دانشکده زیست شناسی 61112619
خانم هاشمی سیدآقائی  امور اداری پردیس 66406127 _ 61112724
آقای یزدی دبیرخانه  61112464
آقای یوسفی انفورماتیک  61112880