تماس با ما


  • نشانی: تهران، میدان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکدگان علوم

  • پست الکترونیکی: science [at] ut.ac.ir

  • تلفن: 66412556 - 61112464

  • نمابر: 66405141

  • کد پستی: 1417614411

  • صندوق پستی: 141556455

 

>>> تماس با کارکنان دانشکدگان علوم

نقشه محلی دانشکدگان علوم