امور بین الملل پردیس علوم

 

مشاور رئیس پردیس در امور بین الملل

دکتر فاطمه محمدی پناه