امور بین الملل پردیس علوم

 

مشاور رئیس پردیس در امور بین الملل

دکتر مهدی خواجه صالحانی