امور بین الملل پردیس علوم

 

مشاور رئیس پردیس در امور بین الملل: دکتر کاظم عزیزی

مرتبه علمی: استاد

مدرک و رشته تحصیلی: دکتری فیریک

رزومه: صفحه رخ نما