برنامه زمان مصاحبه دکتری دانشکده شیمی

برنامه زمان مصاحبه دکتری دانشکده شیمی


برنامه زمان مصاحبه دکتری دانشکده شیمی

ردیف

رشته

روز

تاریخ

ساعت

آدرس اتاق مصاحبه

اساتید مصاحبه کننده

1

شیمی کاربردی

یکشنبه

22/3

15-9

اتاق شورا

طبقه دوم دانشکدگان علوم

دکتر شاکری، دکتر توسلی، دکتر سعیدی، دکتر طاهری، دکتر بزرگ

2

شیمی آلی

یکشنبه

22/3

15-9

سالن دکتر پیرالهی

محوطه دانشکدگان علوم

دکتر قندی، دکتر رشیدی، دکتر کیانمهر، دکتر ادیب، دکتر زنوزی، دکتر جعفرپور

3

نانو شیمی

یکشنبه

22/3

15-9

کلاس110

دانشکده شیمی طبقه همکف

دکتر فرنیا، دکتر بدیعی، دکتر امیری، دکتر رهنمای رهسپار، دکتر شایسته

4

شیمی تجزیه

یکشنبه

22/3

15-9

دفتر دانشکده شیمی

دانشکده شیمی طبقه همکف

دکتر گنجعلی، دکتر نوروزی، دکتر قاسمی، دکتر شمیرانی، دکتر سرشتی، دکتر علیزاده، دکتر فریدبد

5

شیمی فیزیک

دوشنبه

23/3

15-9

اتاق شورا

طبقه دوم دانشکدگان علوم

دکتر مقاری، دکتر به نژاد، دکتر فروتن ، دکتر رهنمای رهسپار، دکتر شایسته

6

شیمی پلیمر

دوشنبه

23/3

15-9

دفتر دانشکده شیمی

دانشکده شیمی طبقه همکف

دکتر خوئی، دکتر مهدوی، دکتر شاکری، دکتر علیزاده، دکتر سعیدی

7

شیمی معدنی

دوشنبه

23/3

15-9

سالن دکتر پیرالهی

محوطه دانشکدگان علوم

دکتر اخباری، دکتر امیری، دکتر سلیمان نژاد، دکتر عباسی، دکتر نعمتی


 

 

 

آدرس کوتاه :