نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیشکسوتان دانشکده ریاضی

پیشکسوتان دانشکده ریاضی


 

   

دکتر محسن هشترودی

مرتبه علمی: استاد

متولد: 1286 وفات:1355

دکترای ریاضیات، هندسه دیفرانسیل از دانشگاه سوربن فرانسه

     
     
     
 

دکتر محمد آق اولی

مرتبه علمی: استاد

متولد: 1300  وفات:  1371

دکترای ریاضیات از دانشگاه پاریس

     
     
     
 

دکتر محمد تقی فاطمی

متولد: 1283  وفات: 1374

پروفسوری ریاضیات (مکانیک استدلالی) از دانشسرای عالی پاریس

     
     
     
 

دکتر اسدالله آل بویه

مرتبه علمی: استاد

متولد: 1287  وفات: 1381

دکترای ریاضیات و محاسبات انتگرال و مکانیک از دانشگاه سوربن فرانسه

     
     
     
 

دکتر علینقی احمد وزیری

مرتبه علمی: استاد

     
     
     
 

دکتر علی افضلی پور

مرتبه علمی: استاد

     
     
     
 

دکتر عباس ریاضی کرمانی

مرتبه علمی: استاد

متولد: 1286  وفات: 1367

دکترای نجوم از دانشگاه سوربن فرانسه

منجم و ریاضیدان

     
     
     
 

دکتر محمد قلی جوانشیر

     
     
     
 

دکتر احمد بهفروز

 

 

 
     
     
 

دکتر علینقی وحدتی

     
     
     
 

دکتر مصطفی کامکار پارسی

     
     
     
 

دکتر محمدعلی قینی

     
     
     
     
 

دکتر منوچهر وصال

     
     
     
     
 

دکتر بیژن شمس

     
     
     
 

مهندس جعفر مصباح

     
     
     
 

دکتر محمدجواد رجائیان

متولد 1315

     
     
     
 

دکتر خدیجه کامبوزیان

     
     
     
 

دکتر علی‌اکبر واحدی آملی

     
     
     
 

دکتر ابوالقاسم شریفیان

     
     
     
 

دکتر کاظم للهی

متولد: 1320  

دکتری علوم کامپیوتر از دانشگاه پاریس

     
     
     
     
 

دکتر نسرین اقلیدس

     
     
     
 

دکتر اسدالله کارشناس

     
     
     
 

دکتر محمدعلی علاقبند

متولد 1316

بازنشسته

دکتری علوم کامپیوتر از دانشگاه پل ساباتیه فرانسه

     
     
     
 

دکتر محمد گودرزی

     
     
     
 

دکتر نوروز ایزد دوست دار

استاد بازنشسته

متولد: 1315     

دکتری آمار از دانشگاه پل ساباتیه فرانسه

     
     
     
     
 

دکتر سید محمد کاظم نائینی

استاد بازنشسته

متولد:   1313

دکتری آمار زیستی از دانشگاه تربیت معلم

     
     
     
 

دکتر محمدتقی صدر

     
     
     
 

دکتر میرظفر معصومی

     
     
     
 

دکتر حسن جمشیدی پور عراقی

     
     
     
 

دکتر علینقی زند

     
     
 

دکتر غلام رضا برادران خسروشاهی

     
     
     
 

دکتر ارسلان شادمان

رتبه علمی: استاد (بازنشسته)

پست الکترونیکی: chademan@ut.ac.ir

     
     
     
 

دکتر مسعود صباغان

رتبه علمی: دانشیار (بازنشسته)

متولد 1331

دکتر ریاضی از دانشگاه کیس وستون آمریکا

پست الکترونیکی: sabbagh@ut.ac.ir

     
     
     
 

دکتر احترام خوشبین

رتبه علمی: استادیار (بازنشسته)

پست الکترونیکی: khoshbin@ut.ac.ir

     
     
     
     
 

دکتر منوچهر پارسائی

رتبه علمی: استادیار (بازنشسته)

پست الکترونیکی: mparsaei@ut.ac.ir

     
     
     
 

دکتر حسن صالحی فتح آبادی

رتبه علمی: استاد (بازنشسته)

متولد: 1323

دکتری علوم کامپیوتر (تحقیق در عملیات) از دانشگاه ساوت‌ همپتون انگلیس

پست الکترونیکی: hsalehi@ut.ac.ir

     
     
     
 

دکتر حسن یوسفی آذری

رتبه علمی: دانشیار (بازنشسته)

متولد 1324

دکتری ریاضیات از دانشگاه تهران

پست الکترونیکی: hyousefi@ut.ac.ir

     
     
     
 

دکتر احمد مأموریان

رتبه علمی: استاد (بازنشسته)

پست الکترونیکی: mamourian@khayam.ac.ir

     
     
     
 

دکتر هایده اهرابیان

رتبه علمی: استاد (بازنشسته)

پست الکترونیکی: ahrabian@ut.ac.ir

     
     
     
 

دکتر عباس گرامی

رتبه علمی: دانشیار(بازنشسته)

دکتری آمار از دانشگاه ساوت همپتون انگلیس

پست الکترونیکی: agerami@ut.ac.ir

     
     
     
 

دکتر احمد شفیعی ده آباد

متولد 1323

دکتری علوم کامپیوتر از دانشگاه لویی پاستور (استراسبورگ) فرانسه

رتبه علمی: دانشیار (بازنشسته)

     
     
     
     
 

دکتر عمید رسولیان

رتبه علمی: استادیار (بازنشسته)

     
     
     
 

دکتر محمد رجبی طرخورانی

     
     
     
 

دکتر مرضیه اثنی عشری

رتبه علمی: استادیار (بازنشسته)